Έπεσαν οι υπογραφές – Ελεύθερη Πρόσβαση WiFi σε 142 Κοινότητες και Δήμους

Reading Time: 1 minute

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως Αναθέτουσα Αρχή, ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολαίου, στις 30 Νοεμβρίου 2018, με την εταιρεία «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E» για την Ανάπτυξη Νησίδων Ελεύθερης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο σε Δήμους και Κοινότητες της Υπαίθρου, με Συμβατικό Ποσό μέχρι €450.000.

Με την υλοποίηση της σύμβασης, όπως αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών, αναμένεται να εξυπηρετηθούν 142 Κοινότητες και Δήμοι σε Αγροτικές περιοχές, με συνολικό πληθυσμό πέραν των 100.000 κατοίκων.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Καθεστώς 7.3,‘Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών’, του Μέτρου 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές».

Το Μέτρο εφαρμόζεται από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με Διαχειριστική Αρχή το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και Αρχή Πληρωμών τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 47% από Κρατικούς Πόρους και κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ.

In the news
Load More