Αβραμόπουλος για μετανάστευση: Η Λευκωσία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Αβραμόπουλος
Reading Time: 4 minutes

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών μαζί με τους οργανισμούς AER (Συνέλευση Περιφερειών της Ευρώπης) , CEMR (Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης), CRPM(Διάσκεψη των περιφερειακών θαλάσσιων περιφερειών) και Eurocities θεμελίωσαν την πρωτοβουλία τους με τίτλο «Πόλεις και Περιφέρειες για την ένταξη των μεταναστών» με την θερμή υποστήριξη του Δημήτρη Αβραμόπουλου, Ευρωπαίου Επίτροπου για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, μέσα στα πλαίσια της 134ης συνόδου ολομέλειας της ΕΕτΠ η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 10-11 Απριλίου 2019.

Η πρωτοβουλία “Πόλεις και περιφέρειες για την ένταξη των μεταναστών” – ή #Regions4Integration – έρχεται να συνεισφέρει σε μια σειρά από υφιστάμενα δίκτυα και έργα από ενώσεις τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στην Ευρώπη. Με την πρωτοβουλία της αυτή η ΕΕτΠ, ως πολιτική συνέλευση και όργανο της ΕΕ για τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, επιδιώκει να δημιουργήσει έναν συνασπισμό μαζί με τέσσερις κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς πόλεων και περιφερειών (AER, CEMR , CRPΜ και Eurocities) με σκοπό να συμβάλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ για τη μετανάστευση, ώστε να διασφαλιστεί ότι η τοπική και περιφερειακή προοπτική θα ληφθεί καλύτερα υπόψη στο μέλλον.

Η απόφαση να ξεκινήσει η πρωτοβουλία αυτή τώρα – λίγο πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την επιλογή νέων Ευρωπαίων Επιτρόπων καθώς και νέου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – σηματοδοτεί την πεποίθησή της ΕΕτΠ ότι οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο παροχής μεγαλύτερης πολιτικής και οικονομικής στήριξης για τις προσπάθειες ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινότητες.

Ο Πρόεδρος της ΕΕτΠ κ Καρλ Χάιντζ Λάμπερτς υπογράμμισε ότι πολλές περιφέρειες και πόλεις έχουν ήδη φιλοξενήσει και ενσωματώσει νόμιμους μετανάστες και πρόσφυγες στις κοινότητές τους με μεγάλη επιτυχία , γνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία των μεταναστών και το αρνητικό κόστος της μη ενσωμάτωσης. Χρειαζόμαστε, είπε, μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση που να επενδύει στη δημιουργία συνεκτικών και όχι διαχωριστικών κοινοτήτων.

Προσφωνώντας τη σύνοδο ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση, Δημήτρης Αβραμόπουλος, καλωσόρισε την πρωτοβουλία αυτή και δήλωσε ότι θεωρεί την ένταξη των μεταναστών ως μία από τις πιο σοβαρές προτεραιότητες της Ένωσης για τις επόμενες δεκαετίες. Γι’ αυτό το λόγο, η χρηματοδότηση για την ενσωμάτωση έχει αυξηθεί για την χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027 και καθίσταται πιο προσιτή για τις τοπικές αρχές.

Η πρωτοβουλία #Regions4Integration αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πολιτικής πλατφόρμας για τις πόλεις και τις περιφέρειες που θα τους επιτρέψει :
-να αναπτύξουν και να υποβάλουν προτάσεις για πολιτικές και χρηματοδότηση της ΕΕ για την ένταξη των μεταναστών.
-να μοιράζονται καλές πρακτικές τοπικής ενσωμάτωσης των μεταναστών σε τομείς όπως η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η επαγγελματική κατάρτιση, η εκπαίδευση, η υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων και η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών κλπ.
-να προωθηθεί η αμοιβαία μάθηση, ιδίως συνδέοντας τις πόλεις με περισσότερη εμπειρία ενσωμάτωσης με εκείνες τις πόλεις που έχουν αρχίσει πιο πρόσφατα να υποδέχονται μετανάστες. Η πρωτοβουλία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και μεσαίες πόλεις και στις αγροτικές διοικήσεις, οι οποίες είναι πρόθυμες να ενσωματώσουν τους μετανάστες, αλλά δεν έχουν την εμπειρία και τα εργαλεία.
-να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υποστήριξη της ολοκλήρωσης (AMIF και μελλοντική AMF, ESF + και άλλα κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων στόχων για την ένταξη των μεταναστών).
-να δημιουργηθεί ένα θετικό παράδειγμα με την ανταλλαγή εμπειριών και λύσεων για τις πολιτικές ένταξης, ως μέσο αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε , η επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ , δημοτική σύμβουλος του δήμου Λευκωσίας, κα Ελένη Λουκαΐδου, σε παρέμβαση της, υπογράμμισε ότι η Κύπρος κατατάσσεται σήμερα πρώτη στην ΕΕ, κατά αναλογία πληθυσμού, στη άφιξη παράνομων μεταναστών. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Δήμου Λευκωσίας για κοινωνική στήριξη και ευαισθητοποίηση, με την ίδρυση του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, βασικοί στόχοι του οποίου, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Καταλήγοντας σημείωσε ότι με τη σωστή στήριξη, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, γίνονται πηγή δημιουργίας και εμπλουτίζουν την τοπική ζωή.

Απαντώντας στην κυρία Λουκαΐδου ο Επίτροπος Αβραμόπουλος δήλωσε: «Θα ήθελα πραγματικά να εξαίρω την πόλη της Λευκωσίας για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει. Είναι ένα καλό παράδειγμα μιας μικρής πρωτεύουσας με ανοιχτές τις πόρτες, που στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι και το πνεύμα που κυριαρχεί στην Επιτροπή των Περιφερειών. Και θα ήθελα να πω και κάτι απλό: Αν οι εθνικές κυβερνήσεις άκουγαν περισσότερο τις Τοπικές Αρχές, θα κυβερνούσαν καλύτερα. Και το κυριότερο, θα κυβερνούσαν με αρχές και αξίες. Έχετε την αμέριστη στήριξη μας σε αυτό που ήδη στήνεται στην Κύπρο, γνωρίζοντας ότι η Κύπρος αυτό τον καιρό τελεί κάτω από μεγάλη πίεση, και επειδή δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, και επειδή η Κύπρος είναι στις παρυφές ενός μεγάλου τόξου αστάθειας, θέλω να ξέρετε και να μεταβιβάσετε στις Τοπικές και Εθνικές Αρχές την αμέριστη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρώπης.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών από το 2015 διατυπώνει συστάσεις σχετικά με μια σειρά νομικών προτάσεων που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μετανάστευση, τονίζοντας ότι η ένταξη είναι ένας τομέας πολιτικής στον οποίο οι περιφέρειες και οι δήμοι είναι κρίσιμης σημασίας και ότι οι καλά συντονισμένες πολιτικές μπορούν να διασφαλίσουν ότι η ένταξη των μεταναστών αποτελεί επιτυχία για τους ίδιους τους μετανάστες, την τοπική κοινότητα και την τοπική οικονομία. Η πρωτοβουλία «Πόλεις και Περιφέρειες για την ένταξη των μεταναστών» είναι ανοιχτή σε όλους τους τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς που μπορούν να μοιραστούν τις ιστορίες και εμπειρίες τους μέσω του #Regions4Integration.

Στην 134η Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας, και τα μέλη κκ Άντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας, Δώρος Αντωνίου, Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, Σταύρος Σταυρινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου, και Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων.

In the news
Load More