Ιδού το ψήφισμα της Ένωσης Κοινοτήτων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αξιώνει οικονομικά κίνητρα

Reading Time: 4 minutes

Οικονομικά ως επί το πλείστο κίνητρα ζητούν οι κοινότητες από τον Υπουργό Εσωτερικών στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Ένωση Κοινοτήτων, αποστέλλει ψήφισμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το οποίο κοινοποιεί σε Υπουργούς και αρμόδιους φορείς σύμφωνα με το οποίο ζητεί μεταξύ άλλων βοήθεια για την οικονομική ευμάρεια των κοινοτήτων.

Η Ένωση Κοινοτήτων, αξιώνει όπως η κρατική χορηγία που παραχωρείται προς τις Κοινότητες, να επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα και η συνεισφορά στα έργα ανάπτυξης Κοινοτικών Συμβουλίων και Κυβέρνησης, να τροποποιηθεί έτσι που το ποσοστό που καταβάλλουν σήμερα τα Κοινοτικά Συμβούλια να μειωθεί κατά 50%,  με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού της κυβερνητικής συνεισφοράς. Επίσης, για πολεοδομικά έργα, το ποσοστό συνεισφοράς των Κοινοτικών Συμβουλίων να μειωθεί στο 10%.

Οι κοινοτάρχες ζητούν όπως η κρατική χορηγία που παραχωρείται προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να κατανέμεται σε ποσοστά, τουλάχιστον το 60% προς τους Δήμους και το 40% προς τις Κοινότητες και ταυτόχρονα,  να μελετηθεί η παραχώρηση της κρατικής χορηγίας προς τις Τοπικές Αρχές, σε ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του κράτους.

Με τη θεσμοθέτηση των νέων Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών, καλούν την Κυβέρνηση να δώσει οικονομικά κίνητρα, πέραν της κρατικής χορηγίας, για την κάλυψη των αρχικών εξόδων λειτουργίας τους και  την από κοινού διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Επίσης, όπως η  Ένωση να έχει ρόλο και λόγο, στα κονδύλια που παραχωρούνται και κατανέμονται για αναπτυξιακά έργα στις Κοινότητες.Να υιοθετηθούν οι προτάσεις της Ένωσης Κοινοτήτων, σε ότι αφορά την αναβίωση των Κοινοτήτων των ορεινών περιοχών, όπως αυτές έχουν υποβληθεί. (Αναπόσπαστο μέρος του Ψηφίσματος)

Τέλος, οι εκκρεμότητες που αφορούν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των Κοινοταρχών, όπως η επαναφορά και  αύξηση της αποζημίωσης, το μεταβιβάσιμο της συνταξιοδοτικής αποζημίωσης, να υλοποιηθούν άμεσα και να απαλλαγεί πλήρως η αποζημίωση που λαμβάνουν οι Κοινοτάρχες από τη φορολογία.

Ακολουθεί αυτούσιο το Ψήφισμα της Ένωσης Κοινοτήτων

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που συνήλθε στις 19 Ιανουαρίου 2019, στον Αγρό, ενέκρινε το παρόν Ψήφισμα το οποίον και θα αποσταλεί προς την Κεντρική Κυβέρνηση, τη Νομοθετική Εξουσία, τα Πολιτικά Κόμματα, τα Μέλη της και προς κάθε ενδιαφερόμενο.

  1. Χαιρετίζει και καλωσορίζει την 6μελή εκπροσώπηση όλων των εκτοπισμένων Κοινοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης , ως πλήρη και ισότιμα Μέλη του.
  1. Έχοντας ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις και διεργασίες που έγιναν για μεταρρύθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνει ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, θεωρεί αναγκαία την ουσιαστική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμού της Τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο. Προς τούτο, η Γενική Συνέλευση, υπογραμμίζει ότι η προωθούμενη  μεταρρύθμιση πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα συμφωνηθέντα με τον Υπουργό Εσωτερικών.
Δείτε επίσης:  Νέο ωράριο στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πάφου

α)        Η Κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να έχει κύρια ευθύνη και να μεριμνά με ουσιαστικό τρόπο και μέσα για την αντιμετώπιση των μεγάλων και σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ύπαιθρος, όπως η αστυφιλία, η ανεργία των νέων, οι πιέσεις στην αγροτική παραγωγή, η συνεχής μείωση του εισοδήματος των κατοίκων της υπαίθρου και αρκετά άλλα ζητήματα για τα οποία χρειάζεται  ουσιαστική βοήθεια από την πλευρά την πολιτείας.

β)        Η μεταρρύθμιση, πρέπει να προνοε τη διατήρηση και ενίσχυση της οντότητας των Κοινοτήτων και των Κοινοτικών Αρχών, ώστε να μην απωλεσθεί η ταυτότητα των αγροτικών περιοχών, γεγονός που αφ’ εαυτού, θα εκμηδενίσει οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια για στήριξη και ανάπτυξη της Υπαίθρου.

γ)         Η μεταρρύθμιση πρέπει να προνοεί την ουσιαστική ενίσχυση των Κοινοτικών Αρχών με πρόσθετες εξουσίες και πόρους, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο μέσω της ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών και των τοπικών κοινωνιών. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει αποδεκτή η όποια συγχώνευση Κοινότητας με Δήμο, εκτός και αν αυτό αποτελεί βούληση των κατοίκων της Κοινότητας, που θα εκφράζεται μέσω δημοψηφίσματος.

δ)        Η μεταρρύθμιση, πρέπει να διαχωρίζει τις Κοινότητες από τους Δήμους, να συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία συμπλεγμάτων Υπηρεσιών στη βάση γενναιόδωρων οικονομικών και άλλων κινήτρων που θα δοθούν για το σκοπό αυτό από την Κυβέρνηση. Το Υπουργείο Εσωτερικών, να καταθέσει άμεσα το Νομοσχέδιο που προβλέπει τη θεσμοθέτηση Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών Κοινοτήτων, όπως από κοινού συμφωνήσαμε.

  1. α) Να συνεχιστεί η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η επιμόρφωση των Κοινοταρχών και των υπαλλήλων των Κοινοτικών Συμβουλίων, η οποία θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

β)        Η εγγραφή των αγροτικών δρόμων παραμένει μείζον θέμα για την ανάπτυξη των Κοινοτήτων και θα πρέπει να τεθεί ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών.  Το οδικό δίκτυο αποτελεί ιδιοκτησία του κράτους, όπως και το δίκτυο οδικού φωτισμού, γεγονός που το καθιστά υπεύθυνο στη διαδικασία εγγραφής δρόμων.

γ)         Να προσδιοριστούν οι φυσικοί πόροι και να καθοριστούν οι ευθύνες διαχείρισης των και να επαναπροσδιοριστούν οι όποιες εκμεταλλεύσεις απορρέουν από αυτούς.

δ)        Η εκπόνηση των ρυθμιστικών σχεδίων να συνεχιστεί σε επίπεδο Κοινότητας όσον και στο επίπεδο των Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών Κοινοτήτων, απρόσκοπτα και χωρίς χρονοτριβές.

Δείτε επίσης:  Δημόσια διαφοροποίηση Δημ. Συμβούλου Αμμοχώστου Πόλυ Ευαγγελίδη για το ψήφισμα της 14ης Αυγούστου

ε)         Να επανεξεταστεί και να επαναπροσδιοριστεί η στεγαστική πολιτική από Επιτροπή, στην οποία να συμμετέχει και η Ένωση Κοινοτήτων, με σκοπό να τεθούν νέα κριτήρια και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές να υιοθετηθεί ειδικό καθεστώς με την παροχή γενναιόδωρης χορηγίας με την υποχρέωση παραμονής του ζευγαριού στην οικία για συγκεκριμένη περίοδο.

ζ)         Να τροποποιηθεί κατάλληλα ο Περί Κοινοτήτων Νόμος έτσι που να μην καταβάλλουν οι Κοινότητες ελεγκτικά δικαιώματα προς την Ελεγκτική Υπηρεσία.

η)        Η κρατική χορηγία που παραχωρείται προς τις Κοινότητες, να επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα και η συνεισφορά στα έργα ανάπτυξης Κοινοτικών Συμβουλίων και Κυβέρνησης, να τροποποιηθεί έτσι που το ποσοστό που καταβάλλουν σήμερα τα Κοινοτικά Συμβούλια να μειωθεί κατά 50%,  με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού της κυβερνητικής συνεισφοράς. Επίσης, για πολεοδομικά έργα, το ποσοστό συνεισφοράς των Κοινοτικών Συμβουλίων να μειωθεί στο 10%.Η κρατική χορηγία που παραχωρείται προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να κατανέμεται σε ποσοστά, τουλάχιστον το 60% προς τους Δήμους και το 40% προς τις Κοινότητες και ταυτόχρονα,  να μελετηθεί η παραχώρηση της κρατικής χορηγίας προς τις Τοπικές Αρχές, σε ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του κράτους.

θ)         Οι Κοινότητες και οι Ενώσεις να έχουν ουσιαστικό ρόλο και λόγο, σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τη χωροθέτηση των λεγόμενων οχληρών αναπτύξεων.

ι)          Με τη θεσμοθέτηση των νέων Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών, να δοθούν οικονομικά κίνητρα, πέραν της κρατικής χορηγίας, για την κάλυψη των αρχικών εξόδων λειτουργίας τους και  την από κοινού διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

κ)         Η Ένωση να έχει ρόλο και λόγο, στα κονδύλια που παραχωρούνται και κατανέμονται για αναπτυξιακά έργα στις Κοινότητες.

λ)         Να ενταχθούμε σε επίπεδο Ενώσεων και Κοινοτικών Συμβουλίων, στο πρωτόκολλο της Δημοκρατίας.

μ)        Οι εκκρεμότητες που αφορούν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των Κοινοταρχών, όπως η επαναφορά και  αύξηση της αποζημίωσης, το μεταβιβάσιμο της συνταξιοδοτικής αποζημίωσης, να υλοποιηθούν άμεσα. Επίσης, να απαλλαγεί πλήρως η αποζημίωση που λαμβάνουν οι Κοινοτάρχες από τη φορολογία.

ν)         Να επισπευσθούν οι διαδικασίες κατασκευής των αυτοκινητόδρόμων Πάφου –Πόλης Χρυσοχού, Λεμεσού –Σαϊττά, Λευκωσίας – Παλαιχωρίου, Λευκωσίας-Ευρύχου.

ξ)         Να υιοθετηθούν οι προτάσεις της Ένωσης Κοινοτήτων, σε ότι αφορά την αναβίωση των Κοινοτήτων των ορεινών περιοχών, όπως αυτές έχουν υποβληθεί. (Αναπόσπαστο μέρος του Ψηφίσματος)

Ε.Κ.Κ.

 

 

 

 

 

 

 

In the news
Load More