Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Youth Capacity – Λεπτομέρειες

Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Reading Time: 3 minutes

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019, στα γραφεία της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, η πρώτη συνάντηση της ομάδας «Local Action Group», για το έργο «Enhancing Capacities of Youth Policy Makers Across Europe», με το ακρώνυμο «Youth Capacity», στο οποίο η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου έχει εγκριθεί να συμμετάσχει ως εταίρος. Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό €226,470.00.-, έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1 Φεβρουαρίου 2019, με διάρκεια 24 μηνών.

Το δίκτυο εταίρων του έργου αποτελούν:

1.Unione Montana Alta Langa, Ιταλία
2.ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κρήτη
3.Federacion de Municipios de la Region de Murcia, Ισπανία
4.Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου
4.EURO-NET, Ιταλία

Το Youth Capacity, έχοντας αναγνωρίσει το γεγονός ότι οι νέοι σήμερα είναι εκτεθειμένοι σε αρκετούς κινδύνους (π.χ. ανεργία), έχει ως στόχο να:

• Δημιουργήσει ένα δίκτυο τοπικών και περιφερειακών αρχών με συγκεκριμένα στρατηγικά σχέδια έτσι ώστε να γίνει γνωστή η δέσμευση τους να αφιερώσουν πόρους προς τους νέους.

• Να εκπαιδεύσει τους νέους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τη νεολαία της ΕΕ, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης δραστηριοτήτων για τη νεολαία, την επιχειρηματικότητα και εθελοντισμό των νέων, την Ευρωπαϊκή Εθελοντική

• Υπηρεσία καθώς και το Σώμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, σε θέματα μη διάκρισης, την ισότητα, την ένταξη και το “No Movement Speech Movement”.

• Να εκπαιδεύσει τους νέους φορείς χάραξης πολιτικής και εργαζόμενους στη νεολαία να αναπτύξουν «soft skills» για να επιτελέσουν αποτελεσματικότερα τον ρόλο τους και να τους βοηθήσει να προσελκύσουν τη νεολαία στην
κοινωνία, προκειμένου να αποφευχθεί η ριζοσπαστικοποίηση που αποτελεί μία από τις σημερινές μεγάλες απειλές για τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης.

Δείτε επίσης:  Σύσκεψη υπό τον Υπουργό Μεταφορών για το κυκλοφοριακό στην περιοχή της Αγίας Φύλας

• Να προωθήσει μια κουλτούρα συμμετοχής και δέσμευσης μεταξύ των νέων, ώστε να μην αισθάνονται αποκλεισμένοι από την κοινωνία.

Οι κύριες εκροές του έργου, έχουν καθοριστεί ως οι ακόλουθες:

• Διακρατικός Κατάλογος Καλών Πρακτικών στη Δημιουργία Πολιτικής για τη Νεολαία

• Σχέδια στρατηγικής για την ένταξη των νέων για το 2020

• Πρόγραμμα κατάρτισης για τους φορείς χάραξης πολιτικής (youth policy makers) και τους εργαζόμενους (youth workers) σχετικά με την νεολαία από τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές

• Εγχειρίδιο εκπαιδευτών για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους εργαζόμενους για τη νεολαία
Πρόγραμμα Εκμάθησης: “Από τον Σύμβουλο στον Σύμβουλο Νέων”

• Περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies), 4 Εκδηλώσεις (multipliers events -εθνικά σεμινάρια διάδοσης σε όλες τις χώρες-εταίρους)

Άλλα αποτελέσματα του έργου καθορίζονται ως:

• Διαχείριση (π.χ. συμβόλαια, IPR συμφωνίες, κώδικας καλής συμπεριφοράς, πρόοδος και τελικές εκθέσεις, 4 συνεδριάσεις σχεδίων, πρακτικά των συνεδριάσεων του σχεδίου)

• Σχέδιο αξιολόγησης, ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις αξιολόγησης

• Σχέδιο διάδοσης (δημοσιότητα), υλικά και προϊόντα

• Ιστοσελίδα έργου / Ηλεκτρονική Πύλη Εκπαίδευσης

• Σχέδιο εκμετάλλευσης και βιωσιμότητας

Για την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών, η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, σχημάτισε την ομάδα «Local Action Group» που αποτελείται από εκπροσώπους της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας καθώς και της ιδιωτικής εταιρείας Aspon Consulting Ltd.

Δείτε επίσης:  Δ. Λευκωσίας: Παράδοση Χριστουγεννιάτικου Πακέτου Αγάπης σε άπορους μαθητές

Η ομάδα αυτή θα συμμετάσχει σε όλες τις φάσεις του έργου, οι οποίες καθορίζονται από τις εκροές του έργου με τις πιο κύριες να είναι:

• Η παραχώρηση συνεντεύξεων και focus groups από τα μέλη και την ομάδα για να συλλεχθούν οι πληροφορίες που χρειάζονται, ως ακολούθως:

α. Για τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες των νέων από τις τοπικές αρχές (φεστιβάλ για τη νεολαία, απασχόληση και προώθηση της επιχειρηματικότητας για τους νέους, δραστηριότητες ένταξης των νέων)

β. Δεδομένα για υπάρχουσες ή τυχόν υπάρχουσες στρατηγικές των τοπικών ή περιφερειακών αρχών για τους νέους

γ. Καταγραφή των υπαρχουσών σεμιναρίων εκπαίδευσης για ανάπτυξη των “soft skills” για τους youth policy makers ή youth workers που έχουν εργαστεί στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές

δ. Καταγραφή των τοπικών ή περιφερειακών αρχών που έχουν εγκρίνει δραστηριότητες μέσω του «No Hate Speech Movement» της ΕΕ

• Η από κοινού εργασία με τον δικαιούχο για να τελειοποιήσουν την εκπαιδευτική ύλη που θα σχηματιστεί από τους υπευθύνους εταίρους έτσι ώστε να μεταφραστεί και να χρησιμοποιηθεί στην Ηλεκτρονική Πύλη Εκπαίδευσης

• Μέσω των συναντήσεων της ομάδας αυτής, θα αναπτυχθούν οι περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies) που καθορίζονται από το έργο
• Multiplier Event: Η ομάδα θα συνεισφέρει στην οργάνωση και διάδοση της εκδήλωσης που έχει ως σκοπό την δημοσιότητα του έργου

In the news
Load More